STATUT

§1 Postanowienia ogólne 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Fortepiano Atelier, w dalszej części statutu zwane będzie „Stowarzyszeniem”.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.
3. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, może jednak prowadzić działalność także poza jej granicami. 

4. Stowarzyszenie może być członkiem stowarzyszeń, związków, federacji krajowych lub międzynarodowych o podobnym profilu działania.
5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.
6. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa zgodnie z ustawą Prawo stowarzyszeń i niniejszym statutem. 

7. Stowarzyszenie w celu realizacji swych zadań statutowych może współpracować z innymi podmiotami, w szczególności z przedsiębiorcami, instytucjami naukowymi, badawczymi i finansowymi oraz organami administracji publicznej.
8. Stowarzyszenie ma prawo używać swojego symbolu, pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
10. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom. 

§2
Cele i zasady Stowarzyszenia 

1. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz kultury, sztuki, muzyki (a w szczególności nurtu wykonawstwa historycznego) poprzez:
– promowanie muzyków (zwłaszcza tych zajmujących się wykonawstwem historycznym),
– zapewnienie muzykom możliwości koncertowania, 

– popularyzacja wśród szerszej publiczności wykonawstwa historycznego (instrumentarium, sposób wykonywania),
– ochrona historycznych instrumentów – głównie klawiszowych – zapobieganie ich niszczeniu, remontowanie, przywracanie do użytku, 

– rozpowszechnianie wiedzy na temat instrumentów historycznych, w szczególności tych znajdujących się w Krakowie i okolicach,
– edukacja muzyczna kładąca nacisk na zagadnienia związane z wykonawstwem historycznym, – wzbogacenie kulturalnego życia miasta Krakowa, 

§3
Środki realizacji celów 

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności poprzez: – czynny udział w życiu publicznym,
– organizowanie koncertów, wykładów, lekcji a także innych wydarzeń kulturalnych oraz udział w takich wydarzeniach, 

– współpracę z innymi instytucjami i podmiotami oraz organami administracji publicznej, – organizowanie imprez lokalnych, krajowych i międzynarodowych,
– prowadzenie i wspomaganie działalności naukowej i szkoleniowej,
– zrzeszanie członków chcących wspierać działalność Stowarzyszenia 

– zdobywanie środków finansowych i materialnych służących realizacji celów statutowych, 

-działalność promocyjną Stowarzyszenia,
-zakup sprzętu nagraniowego, akcesoriów muzycznych, materiałów nutowych, instrumentów muzycznych),
-wypożyczanie instrumentów,
-działalność wydawniczą
-umożliwienie muzykom ćwiczenia na instrumentach znajdujących się w siedzibie Stowarzyszenia. 

§4
Członkowie Stowarzyszenia 

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się: – zwyczajnych
– wspierających
– honorowych 

2. Przystąpienie do Stowarzyszenia:
– Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która zgłosi swe przystąpienie do Stowarzyszenia,
– członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna wspierająca działalność Stowarzyszenia,
– członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w działalności na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia. 

Przyjmowanie oraz skreślanie z listy członków zwyczajnych i wspierających, a także nadawanie godności członka honorowego należy do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członek zwyczajny ma prawo:
a) uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu, 

b) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
Członkom wspierającym przysługuje prawo uczestniczenia w zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym, bez biernego ani czynnego prawa wyborczego. Członek wspierający, będący osobą prawną, uczestniczy w zebraniach Stowarzyszenia przez swojego przedstawiciela.
4. Do obowiązków członka Stowarzyszenia należy:
– udział w realizacji zadań Stowarzyszenia,
– stosowanie się do postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
– promowanie Stowarzyszenia,
– opłacanie składek członkowskich.
5. Przynależność członka Stowarzyszenia ustaje w razie:
– dobrowolnego wystąpienia, poprzez oświadczenie pisemne przedłożone Zarządowi
– usunięcia ze Stowarzyszenia 

Usunięcie ze Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu, gdy członek rażąco naruszył dobre imię i autorytet Stowarzyszenia albo działał na szkodę Stowarzyszenia. 

1. Władze Stowarzyszenia stanowią: – Walne Zebranie Członków,
– Zarząd,
– Komisja Rewizyjna. 

§5
Władze Stowarzyszenia 

2. Wybór Władz odbywa się poprzez głosowanie. 3. Władze wybierane są na czas nieokreślony.
4. Do zadań Walnego Zebrania Członków należą: – uchwalanie zmian w statucie Stowarzyszenia, 

– powoływanie i odwoływanie członków innych organów Stowarzyszenia (Zarządu, Komisji Rewizyjnej),
– udzielanie absolutorium Zarządowi, czyli zatwierdzanie i zaakceptowanie prowadzonych przez Zarząd działań,
– rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu (np. w sprawie pozbawienia członkostwa),
– podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia lub o połączeniu z inną organizacją,
– podejmowanie uchwał o przeznaczeniu majątku zlikwidowanego Stowarzyszenia,
– podejmowanie uchwał o wprowadzeniu zmian w statucie,
– prowadzenie innych spraw oraz podejmowanie uchwał w sprawach wyraźnie niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Stowarzyszenia.
5. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
– Zarząd składa się z 2 do 3 osób, w tym prezesa wybieranego na pierwszym posiedzeniu Zarządu, – Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje,
– Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Stowarzyszeniu na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej,
– posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, 

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: 

– kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
– reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
– zwoływanie Walnego Zebrania,
– przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
– sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
– sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia, w tym sprawozdań finansowych, 

– ustalanie wysokości składki członkowskiej,
– sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego. 

6. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu Komisji; jej posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb.
Do jej kompetencji należy: 

– zaopiniowanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia,
– kontrola działalności Stowarzyszenia.
7. Głosowanie poza posiedzeniami Władz Stowarzyszenia może odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
8. Udział w posiedzeniu Władz Stowarzyszenia możliwy jest przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
9. O każdorazowym wykorzystaniu komunikacji elektronicznej posiedzeń decyduje Prezes.
10. Posiedzenia w formie elektronicznej odbywają się przy zapewnieniu:
– transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym,
– dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek
organu stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad,
– wykonywania osobiście prawa głosu w toku posiedzenia.
11. Oddanie głosu w posiedzeniu online odbywa się poprzez oddanie jednoznacznego głosu podczas transmisji, która jest nagrywana lub w inny sposób jednoznacznie oznaczający oddanie głodu.
12. Uzupełnienie składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej może odbyć się w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie danego organu. 

§6 Uchwały Władz 

1. Uchwały wszystkich Władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy Członków danej Władzy Stowarzyszenia. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
2. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym. 

3. W przypadku gdy Członek Zwyczajny nie może uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków lub też w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków, może ustanowić pełnomocnika, który w jego imieniu będzie głosował. 

§7 Reprezentowanie Stowarzyszenia 

1. Stowarzyszenie reprezentowane jest przez Prezesa Zarządu.
2. Prezes ma prawo wyznaczyć Członka Stowarzyszenia, który w razie potrzeby będzie reprezentował Stowarzyszenie.
3. Za zobowiązania majątkowe odpowiedzialny jest Prezes Stowarzyszenia.
4. Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest Prezes Stowarzyszenia. 

§8
Majątek Stowarzyszenia
 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości, fundusze i papiery wartościowe, które mogą pochodzić z:
– wpływów ze składek członkowskich (wysokość składki, termin zapłaty ustalane są przez Zarząd, w jego kompetencjach leży także ich zbieranie) 

– darowizn, spadków, zapisów;
– dotacji na zadania zlecone Stowarzyszeniu;
– grantów, subwencji, kontraktów, stypendiów, umów;
– dochodu od majątku Stowarzyszenia, w tym lokat;
– dochodu z działalności gospodarczej;
– przychodu z odpłatnej działalności statutowej Stowarzyszenia;
– wpływów z ofiarności publicznej oraz innych wpływów zgodnych z prawem polskim. 

§9
Wynagrodzenie Członków Zarządu 

1. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia mogą pobierać wynagrodzenie za swoją pracę na rzecz Stowarzyszenia.
2. Osoby uprawnione do odbioru wynagrodzenia oraz jego wysokość będą ustalane w uchwałach Walnego Zebrania Członków. 

§10
Likwidacja Stowarzyszenia 

1. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków wyznaczy Komisję Likwidacyjną w składzie 3 do 5 osób.
2. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia przekazany będzie na cele określone w uchwale Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia.